Linux系统使用Git仓库安装Nvm工具并安装Npm和Node

环境检查

1、检查是否安装了git,没有就装一下

# 检查git
git --version
# 以yum安装git
yum install git

下载

# 下载
git clone  https://github.com/nvm-sh/nvm  ~/.nvm
# 执行nvm安装脚本
cd .nvm
chmod +x nvm.sh
./nvm.sh

环境变量

echo "source ~/.nvm/nvm.sh" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

 

# 加入profile
vim /etc/profile
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"  # This loads nvm bash_completion
source /etc/profile
# 加入bashrc
vim ~/.bashrc
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"  # This loads nvm bash_completion
source ~/.bashrc
#检查nvm是否安装完成
nvm -v

使用nvm安装node和npm

# 安装v8.6.0版本,可以根据需要安装你的版本,使用nvm ls-remote查看可用版本
nvm install v8.6.0
nvm use v8.6.0
# 检查是否安装成功
node -v
npm -v
# 如果需要切换版本,则nvm install 另一个版本号,然后nvm use 另一个版本号

设置nvm的镜像源(国内用taobao镜像会快一点)

vim ~/.bashrc
export NVM_NODEJS_ORG_MIRROR=https://npm.taobao.org/mirrors/node/
export NVM_IOJS_ORG_MIRROR=http://npm.taobao.org/mirrors/iojs
source ~/.bashrc

安装NPM

nvm install -g npm
nvm i -g npm
阅读剩余
THE END
诺言博客